line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

I am single.                                                     
    
                                                                                             

June 26
                                              Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word  "single, unmarried" in Thai language we say "sòot" (โสด)


Thai language
The sentence "I am single. " we say  


               "pŏm sòot"   (ผมโสด) [learn Thai_male speakermale speaker]
robot  
learn Thai  
  

               "chán sòot" (ฉันโสด) [learnThai_female speakerfemale speaker]


robot  
learnThai_female speaker  
  

Thai language

Example sentences   


bullet káo lòr cha-làat láeo-gôr ruai mâak tam-mai káo yang sòot
   เขาหล่อ ฉลาดแล้วก็รวยมาก ทำไมเขายังโสด
robot   
normal speed-Thai language
bullet chán glàp maa sòot èek kráng láeo
  ฉันกลับมาโสดอีกครั้งแล้ว
robot  
learnThai_female speaker  
                                                                         Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   lòr handsome หล่อ
   cha-làat clever, intelligent ฉลาด
   láeo-gôr and, and also แล้วก็
   ruai rich รวย
   mâak very much, very, so มาก
   tam-mai why
ทำไม
   yang still, not yet ยัง
   glàp maa to return, to come back กลับมา
   èek kráng again อีกครั้ง
   láeo already แล้ว
 
The meaning
 
He is handsome, clever and very rich. Why is he still single?
I became single again. [after getting divorce or breaking up] [learnThai_female speakerfemale speaker]
 
 
 
I want to learn Thai