line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

I am very surprised.                                              
    
                                                                                             

May 14
                                                       Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word  "[to be] surprised " in Thai language we say   

                                           
bplàek-jai (แปลกใจ)
robot  
people
 

Thai language

      

I am very surprised.  = chán     bplàek    jai    mâak
                                   
[I-female]   [strange]   [mind]    [very]
                                   (ฉันแปลกใจมาก)
robot  
LearnThai_female speaker  
 

Thai language

Example sentences   

 
bullet pŏm bplàek-jai tam-mai kun yang sòot
    ผมแปลกใจทำไมคุณยังโสด
robot  
LearnThai_male speaker  
bullet káo hěn-gàe-dtua mâak chán mâi bplàek-jai leri têe káo mâi mee pêuan

   เขาเห็นแก่ตัวมาก ฉันไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่มีเพื่อน
robot  
LearnThai_female speaker 
                                                                         Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for....... PRONOUNs  
   tam-mai Why ทำไม
   yang still, not yet ยัง
   sòot single
โสด
   hěn-gàe-dtua selfish เห็นแก่ตัว
   mâak very, very much, so มาก
   mâi ... leri not at all ไม่....เลย
   mâi mee don't have, doesn't have ไม่มี
   têe that.... ที่
   pêuan friend เพื่อน
 
The meaning
I am surprised why you are still single.[LearnThai_male speakermale speaker]
He is very selfish. I am not surprised at all that he doesn't have any friends.
[LearnThai_female speakerfemale speaker]
 
 
I want to learn Thai