line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

I can hear you.                                                 
    
                                                                                             

June 28
                                                 Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word  "to hear, can hear" in Thai language we say

                                                                         
"dâai-yin" (ได้ยิน)

robot  
normal speed-Thai language
  


Thai language


Example sentences   


bullet pŏm dâai-yin kun
   ผมได้ยินคุณ
robot  
Learn Thai_male speaker  
bullet kun dâai-yin pŏm mái
  คุณได้ยินผมไหม
robot  
Learn Thai_male speaker  
bullet Chán mâi dâai-yin kun Chûai pûut dang-dang nòri dâai mái ká
  ฉันไม่ได้ยินคุณ ช่วยพูดดังๆ หน่อยได้ไหมคะ
robot  
learnThai_female speaker  
bullet chán dâai-yin wâa káo mee faen láeo
  ฉันได้ยินว่าเขามีแฟนแล้ว
robot  
learnThai_female speaker  
                                                                        Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   mái question particle ไหม
   mâi no, not ไม่
   chûai to help ช่วย
   chûai ... nòri ask someone to do something ช่วย...หน่อย
   pûut to speak, to say พูด
   dang loud
ดัง
   dâai can ได้
    polite particle [female speaker]
คะ
   (dâai-yin) wâa [to hear] that..... (ได้ยิน)ว่า....
   mee have, has, there is, there are มี
   faen girlfriend, boyfriend แฟน
   láeo already, now(not before) แล้ว
 
The meaning
 
I hear you./ I can hear you. [ Learn Thai_male speakermale speaker]
Can you hear me? Do you hear me? [ Learn Thai_male speakermale speaker]
I cannot hear you. Can you speak louder please? [learnThai_female speakerfemale speaker]
I've heard that he has a girlfriend.[learnThai_female speakerfemale speaker]
 
 
I want to learn Thai