line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

at least                                                                
    
                                                                                             

May 16                                                   
Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.The word  "at least " in Thai language we say   

                                           
yàang-nóri (อย่างน้อย)
robot  
normal speed-Thai language
   
Thai language 

      

yàang nóri
   
= not less than number or amount that is neccessary. [example sentence 1]
   
= used to show the smallest thing [or situation] that is neccessary[or should do]
       [example sentence 2,3]


Thai language

Example sentences   


bulletpŏm dtôrng-gaan pa-nák-ngaan mài yàang-nóri hâa kon
   ผมต้องการพนักงานใหม่อย่างน้อย 5 คน
robot  
learn Thai_male speaker  
bullet [kun]kuan bpraeng-fan yàang-nóri wan la sŏrng kráng
  (คุณ)ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
robot  
normal speed-Thai language
bullet pŏm rúu kun mâi gin pàk dtàe yàang-nóri kun kuan gin pŏn-la-máai
  ผมรู้คุณไม่กินผักแต่อย่างน้อยคุณควรกินผลไม้
robot  
learn Thai_male speaker  
                                                                         Show the meaning
line


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   dtôrng-gaan to need ต้องการ
   pa-nák-ngaan employee, staff พนักงาน
   mài new
ใหม่
   hâa five
ห้า
   kon person, people
and classifier for people
คน
   kuan should ควร
   bpraeng-fan to brush your teeth แปรงฟัน
   wan day วัน
   la / lá per ละ
   sŏrng two สอง
   kráng time ครั้ง
   rúu to know รู้
   mâi no, not ไม่
   gin to eat, to drink กิน
   pàk vegetable ผัก
   dtàe but แต่
   pŏn-la-máai fruit ผลไม้
 
The meaning
I need at least five new staff. [learn Thai_male speakermale speaker]
You should brush your teeth at least twice a day.
I know you don't eat vegetable but at least you should eat some fruit.
[learn Thai_male speakermale speaker]
 
I want to learn Thai