line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

clean & dirty                                                    
    
                                                                                             

June 25
                                               Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word  "clean" in Thai language we say
                                              "sa-àat" (สะอาด)

robot  
normal speed-Thai language
 

Thai language

For the word "dirty" we say   "sòk-ga-bpròk" (สกปรก)
robot  
normal speed-Thai language
 

Thai language

Example sentences   


bullet dtó tam-ngaan kŏrng káo sa-àat rîap-róri mâak
   โต๊ะทำงานของเขาสะอาดเรียบร้อยมาก
robot   
normal speed-Thai language
bullet tâa mâi yàak hěn mâe-náam sòk-ga-bpròk dtôrng chûai gan rák-săa kwaam-sa-àat
  ถ้าไม่อยากเห็นแม่น้ำสกปรกต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
robot   
normal speed-Thai language
                                                                         Show the meaning
 


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   dtó table, desk โต๊ะ
   tam-ngaan to work ทำงาน
   kŏrng of, belong to ของ
   rîap-róri neat, tidy เรียบร้อย
   mâak very much, very, so มาก
   tâa if
ถ้า
   mâi no, not ไม่
   yàak to want [to do something] อยาก
   hěn to see, can see เห็น
   mâe-náam river แม่น้ำ
   dtôrng must, have to ต้อง
   chûai to help ช่วย
   gan together, each other, one another กัน
   rák-săa to keep, to protect, to maintain
รักษา
   kwaam-sa-àat cleanliness ความสะอาด
 
The meaning
 
His desk is very clean and tidy.
If you don't want to see a dirty river. Please keep the river clean.
 
 
 
I want to learn Thai