line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

For sure                                                              
    
                                                                                             

May 26
                                                  Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word "for sure"in Thai language we say..... nâe-nâe (แน่ๆ) 
robot  
normal speed-Thai language
   
or           nâe-norn  (แน่นอน) 
robot  
normal speed-Thai language
   

"nâe-nâe" means "certainly,surely,definitely"

"nâe-norn"
means "certainly,surely,of course"Thai language
Example sentences   

 
bullet pŏm dtèun săai bpai mâi tan nâe-nâe
   ผมตื่นสาย ไปไม่ทันแน่ๆ
robot  
LearnThai_male speaker  
line
bullettâa chán séu meu-těu mài deuan née ngern mâi por châi nâe-norn
  ถ้าฉันซื้อมือถือใหม่  เดือนนี้เงินไม่พอใช้แน่นอน
robot  
LearnThai-female speaker  
line
bullet wan-née mee korn-sèrt lay-dêe gaa gâa rót dtìt nâe-nâe
  วันนี้มีคอนเสิร์ตเลดี้ กาก้า รถติดแน่ๆ
robot   
normal speed-Thai language
                                                                         Show the meaning
line


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   dtèun to wake up ตื่น
   săai late, late in the morning สาย
   bpai to go
ไป
   mâi no, not
ไม่
   tan on time, in time ทัน
   tâa if ถ้า
   séu to buy ซื้อ
   [too-ra-sàp]meu-těu mobile phone (โทรศัพท์)มือถือ
   mài new ใหม่
   deuan month เดือน
   .....née this..... .....นี้
   ngern money เงิน
   por enough พอ
   chái to use, to spend ใช้
   wan-née today วันนี้
   mee have, has, there is, there are มี
   korn-sèrt concert คอนเสิร์ต
   lay-dêe gaa gâa Lady gaga Lady gaga_LearnThai เลดี้ กาก้า
   rót dtìt traffic jam รถติด
 
The meaning
I woke up late. I can't be there on time for sure. [LearnThai_male speakermale speaker]
If I buy a new mobile phone, I won't have enough money for sure.[LearnThai-female speakerfemale speaker]
There is Lady gaga's concert today. The traffic will be bad for sure.
 
I want to learn Thai