line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

free time                                                             
    
                                                                                             

June 13
                                                 Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The word "free time" in Thai language we say  "way-laa wâang"
                                                            
(เวลาว่าง)
robot  
normal speed-Thai language
   

Thai language

way-laa (เวลา)= time

robot  
normal speed-Thai language
   

Thai language
 wâang  (ว่าง)= free, available, vacant, empty

Thai language

Example sentences   


bullet wan-née chán mee way-laa wâang yér mâak
    วันนี้ฉันมีเวลาว่างเยอะมาก
robot  
Thai language-female speaker  
bullet káo chái way-laa wâang lăng lêrk rian tam-ngaan pí-sàyt
   เขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำงานพิเศษ
robot  
normal speed-Thai language
bullet way-laa wâang pŏm chôrp duu-năng
   เวลาว่างผมชอบดูหนัง
robot  
LearnThai_male speaker  
                                                                         Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   wan-née today วันนี้
   mee have, has, there is, there are มี
   yér-mâak very much
[talking about quantity]
เยอะมาก
   chái to use, to spend ใช้
    lăng after
หลัง
    lêrk to stop, to quit เลิก
    rian to study, to learn เรียน
   lăng lêrk rian after shcool หลังเลิกเรียน
   tam-ngaan to work ทำงาน
   pí-sàyt special พิเศษ
   chôrp to like
ชอบ
   duu to watch, to see, to look at ดู
    năng movie หนัง
 
The meaning
I have a lot of free time today. [Thai language-female speaker female speaker]
He has time after school so he has a part time job.
I like to watch movies in my free time. [ learn Thaimale speaker]
 
I want to learn Thai