line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

My boyfriend                                                      
    
                                                                                             

May 7
                                                   Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.
The possessive pronouns 'mine' in Thai language we say


          kŏrng di-chán  (ของดิฉัน) for learn Thai_female speakerfemale speaker.
robot  
learn Thai_female speaker  
  
Thai language
or       kŏrng chán   (ของฉัน) for learn Thai_female speakerfemale speaker. [informal]
robot  
learn Thai_female speaker  
  
Thai language
    
          kŏrng pŏm   (ของผม) for Learn Thai_male speakermale speaker.
robot  
Learn Thai_male speaker   


Thai language

The pattern is      kŏrng + personal pronoun


This car is mine. = rót kan née kŏrng pŏm


                                           (รถคันนี้ของผม)   [Learn Thai_male speakermale speaker]
robot  
Learn Thai_male speaker   

Thai language

   rót                    (รถ)             =  car    
   kan                 (คัน)           =  classifier for car                
   claasifier
+née       
(....นี้)            =  This... [always used with classifier]
   rót-kan-née      (รถคันนี้)       =  This car
   kŏrng                
(ของ)           =  of, belong to 
   pŏm                   
(ผม)             =  I , me [Learn Thai_male speakermale speaker]    

so       rót-kan-née kŏrng pŏm
= This car is mine.

Thai language

The word 'my 'in Thai language we also say.....
kŏrng chán     (ของฉัน)
for learn Thai_female speakerfemale speaker. [informal]
robot  
learn Thai_female speaker  
  

kŏrng pŏm        (ของผม) for Learn Thai_male speakermale speaker.
robot  
Learn Thai_male speaker   


Thai language

So    This is my car. we say
 nêe rót kŏrng pŏm     

                                                       (นี่รถของผม)   [Learn Thai_male speakermale speaker]
robot  
Learn Thai_male speaker   


Thai language
         
nêe    (นี่) [falling tone] = This is.... ,These are....
      rót     (รถ)              =  car    
      kŏrng (ของ)            =  of, belong to  
      pŏm   (ผม)             =  I , me [Learn Thai_male speakermale speaker.]     
      rót-kŏrng-pŏm (รถของผม) = my car

Thai language

Sometimes we drop kŏrng we say just nêe rót [kŏrng] pŏm 

                                             นี่รถ(ของ)ผม  
[Learn Thai_male speakermale speaker.]
robot  
Learn Thai_male speaker   


Thai language


Example sentences   

 
bullet faen kŏrng chán bpen kon chôrp tîao glaang-keun
    แฟนของฉันเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืน
robot 
Learn Thai_male speaker  
bullet pêuan pŏm jèep nórng-săo pŏm
    เพื่อนผมจีบน้องสาวผม
robot 
Learn Thai_male speaker  
                                                                         Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   faen boyfriend, girlfriend แฟน
   kŏrng of, belong to ของ
   chán I , me [female speaker] ฉัน
   faen kŏrng chán my boyfriend [female speaker]
แฟนของฉัน
   bpen to be เป็น
   kon person, people คน
   chôrp to like ชอบ
   tîao to go out ,to travel เที่ยว
   glaang-keun night time กลางคืน
   pêuan friend เพื่อน
   pŏm I , me [male speaker] ผม
   pêuan pŏm my friend [male speaker] เพื่อนผม
   jèep to flirt จีบ
   nórng-săo younger sister น้องสาว
   nórng-săo pŏm my younger sister น้องสาวผม
 
The meaning
My boyfriend is a person who likes to hang out at night time.
My friend flirts with my younger sister.
 
 
I want to learn Thai