line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

not often                                                             
    
                                                                                             

June 9
                                                                                                        Thai language onlineThe word    "often "  in Thai language we say      "bòri"   (บ่อย)

Thai language
                                                                        
                "káo   rórng-hâai    bòri"       (เขาร้องไห้บ่อย )
           (he/she)     (cry)          (often)  

robot  
normal speed-Thai language
   

Thai language
           "bòri"      
(บ่อย)     =    often

           "mâi bòri" (ไม่บ่อย)  =not often
robot  
normal speed-Thai language
   

Thai language

So you could say...

                "káo   rórng-hâai  mâi  bòri"   
           (he/she)     (to cry)       (not often)      (เขาร้องไห้ไม่บ่อย)
robot  
normal speed-Thai language
   
But it's more natural,if you say "mâi kôri"   (ไม่ค่อย)
robot  
normal speed-Thai language
   

                           
"mâi kôri" means "not often, not so much"

Thai language

In this case the pattern is
     mâi kôri + verb

So It will be...
         

                "káo     mâi kôri    rórng-hâai"
           (he/she)   (not often)         (to cry)          (เขาไม่ค่อยร้องไห้)

robot  
normal speed-Thai language
   

Thai language

Example sentences   


bullet chán mâi-kôri pûut gàp kon-bplàek-nâa
   ฉันไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้า
robot  
learn Thai_female speaker  
line
bullet pŏm mâi-kôri hěn kun maa têe-nêe leri kráp
   ผมไม่ค่อยเห็นคุณมาที่นี่เลยครับ
robot  
LearnThai_male speaker  
                                                                         Show the meaning
line


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   rórng-hâai to cry ร้องไห้
   pûut to talk, to say, to speak พูด
   gàp with, and กับ
   kon-bplàek-nâa stranger คนแปลกหน้า
   hěn to see, can see เห็น
   maa to come มา
   têe-nêe here ที่นี่
   leri completely, totally เลย
   kráp polite particle [male speaker] ครับ
 
The meaning
I not often talk to the strangers. [learn Thai_female speakerfemale speaker]
I don't see you coming here often. [LearnThai_male speakermale speaker]
 
 
I want to learn Thai