line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

Right now                                                          
    
                                                                                             

June 10                                                  
Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.The word "right now" in Thai language we say  dĭao-née (เดี๋ยวนี้)  
robot  
normal speed-Thai language
      

We say  "dĭao-née" , when we cannot wait.
        
                  " waang  bpeun long dĭao-née "   
robot  
normal speed-Thai language
      
                 " Put the gun down!! ..right now"  (วางปืนลงเดี๋ยวนี้)   
                                learn Thai_put the gun down
                                                                
And  "dĭao-née" can also means now, nowadays, at the present time

Thai language

Example sentences   


bullet kun dtôrng bpai dĭao-née ná kráp prór lûuk-káa gam-lang ror yùu
    คุณต้องไปเดี๋ยวนี้นะครับเพราะลูกค้ากำลังรออยู่
robot  
learn Thai  
bullet bòrk chán dĭao-née wâa mêua-keun-née kun bpai [têe]năi maa
   บอกฉันเดี๋ยวนี้ว่าเมื่อคืนนี้คุณไปไหนมา
robot  
Thai language-female speaker  
bullet dĭao-née kun duu sŭai kêun ná kráp
   เดี๋ยวนี้คุณดูสวยขึ้นนะครับ
robot  
learn Thai  
                                                                        Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   waang to put down วาง
   bpeun gun ปืน
   long down ลง
   dtôrng have to, must ต้อง
   bpai to go
ไป
   ná ending particle
(used to give an advice or request)
นะ
   kráp polite particle[male speaker] ครับ
   prór because เพราะ
   lûuk-káa customer ลูกค้า
   gam-lang...yùu (continuous tense) กำลัง....อยู่
   ror to wait รอ
   bòrk to tell บอก
   wâa that.... ว่า
   mêua-keun-née last night เมื่อคืนนี้
   [têe]năi where (ที่)ไหน
   maa to come มา
   duu to look, to see, to watch ดู
   sŭai beautiful สวย
   kêun to go up, to increase, up ขึ้น
 
The meaning
You have to go right now because a customer is waiting.[ learn Thaimale speaker]
Tell me right now where did you go last night.[Thai language-female speaker female speaker]
You look more beautiful. [ learn Thaimale speaker]
 
I want to learn Thai