line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

to travel, to go out                                               
    
                                                                                             

May 5
                                                    Learn Thai language online for free.  It is easy and fun.The word "to go out, to take a trip, to go somewhere for holidays"
in Thai language we say "bpai-tîao" (ไปเที่ยว)
robot  
people
  

Thai language
  
bpai  (ไป)= to go

              
 
tîao  (เที่ยว)= to go out (for a pleasant time), to take a trip,
to go on holiday/vacation


                               
                                                                                           
Thai language

Example sentences   
 
bullet săo-aa-tít née bpai tîao năi
    เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวไหน
robot  
normal speed-Thai language
bullet yen-née ja bpai tîao dta-làat-nát   Bpai dûai-gan mái
    เย็นนี้จะไปเที่ยวตลาดนัด ไปด้วยกันไหม
robot  
normal speed-Thai language
bullet yàak bpai tîao hŭa-hĭn dtàe mâi mee ngern
    อยากไปเที่ยวหัวหิน แต่ไม่มีเงิน
robot  
normal speed-Thai language
                                                                         Show the meaning


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   [wan]săo Saturday (วัน)เสาร์
   [wan]aa-tít Sunday (วัน)อาทิตย์
   săo-aa-tít weekend, Saturday and Sunday
เสาร์อาทิตย์
    ....née this..... .....นี้
   [têe] năi where (ที่)ไหน
   yen-née this evening เย็นนี้
   ja / jà will จะ
   dta-làat-nát market fair, open air market ตลาดนัด
   dûai-gan together ด้วยกัน
   mái question particle
ไหม
   yàak to want [to do something] อยาก
   hŭa-hĭn Hua Hin
[A famous beach city in Prachuapkhirikhan
province]
หัวหิน
   dtàe but
แต่
   mâi mee have no, don't have ไม่มี
   ngern money เงิน
 
The meaning
Where are you going this weekend?
I will go [go out] to the market fair this evening. Would you like to go with me?
I want to go to Hua Hin but I have no money.
 
 
 
I want to learn Thai