line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
Thai vocabulary with audio
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me


Learn Thai langauge

up and down                                                       
    
                                                                                             

June 7
                                                             Learn Thai language with Bo.  It is easy and fun.
The word    "up, to go up, to get on"  in Thai language we say   "kêun" (ขึ้น)
                                                                        
                "down, to go down, get off" in Thai language we say  "long"  (ลง)

                                 
Thai language


Example sentences   


bullet kêun líf bpai chán hòk hôrng-sa-mùt yùu taang kwăa kráp
   ขึ้นลิฟท์ไปชั้น 6 ห้องสมุดอยู่ทางขวาครับ
robot 
LearnThai_male speaker  
line
bullet dern kêun long ban-dai bpen gaan òrk-gam-lang-gaai têe dee mâak
   เดินขึ้นลงบันไดเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก
robot   
normal speed-Thai language
line
bullet kêun rót-fai-fáa têe sa-tăa-nee née long têe sa-tăa-nee sùt-táai
   ขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีนี้ ลงที่สถานีสุดท้าย
robot   
normal speed-Thai language
                                                                         Show the meaning
line


Thai Vocabulary                                                                   
 
   click here for......... PRONOUNs  
   líf , líp elevator, lift ลิฟท์
   bpai to go ไป
   chán floor ชั้น
   hòk six หก
   hôrng-sa-mùt library ห้องสมุด
   yùu to be [somewhere] อยู่
   taang way ทาง
   kwăa right ขวา
   kráp polite particle [male speaker] ครับ
   dern to walk เดิน
   ban-dai stairs, ladder บันได
   bpen to be [something] เป็น
 gaan òrk-gam-lang-gaai exercise [noun] การออกกำลังกาย
   têe that.... , at ที่
   dee good, nice, well ดี
   mâak very much, very, so มาก
   rót-fai-fáa sky train รถไฟฟ้า
    sa-tăa-nee station สถานี
   ....née this.... ...นี้
   sùt-táai the last สุดท้าย
 
The meaning
Take the elevator up to the 6th floor.The library is on the right. [LearnThai_male speakermale speaker]
Walking up and down the stairs is a great exercise.
Get on a sky train at this station and get off at the last station.
 
I want to learn Thai