line_head
learn Thai language everyday Learn Thai language
homespeak like a Thai peopleLearn Thai on youtubelearn Thai language with melearn Thai via skypeabout mecontact meline_white
learn Thai on youtube
learn Thai on youtubelearn Thai lauguage on youtube
Thai books
 
Support me
Thai books
 
 Support me more than $1USD
Thai books
Thai vocabulary with sounds
practice Thai language tones
Thai language tone  Tones
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-adjectives  Adjectives
Thai language-Thai verbs  Verbs
Thai language-pronouns  Pronouns
Thai language-question  Questions
Thai vocabulary
Thai vocabulary
Thai language-animals  Animals
Thai language-bank  Bank
Thai language-drinks-and-beverages  Drinks & Beverages
Thai language-parts-of-the-body  Parts of the body
Thai language-classifiers  Classifiers
Thai language-cloths  Clothes
Thai language-colors  Colors
Thai language-country  Countries
Thai language-days-and-months  Days & Months
Thai language-directions  Directions
Thai language-feelings-and-emotions  Feelings & Emotions
Thai language-family-and-people  Family & People
Thai language-food  Food
Thai language-fruits  Fruits
Thai language-hobbies-and-interests  Hobbies & Interests
Thai language-household  Household items
Thai language-jobs-and-careers  Jobs & Careers
Thai language-numbers  Numbers
Thai language-office  Office
Thai language-time  Time (1)
Thai language-time  Time (2)
Thai language-habits  Personalities & Habits
Thai language-places  Places
Thai language-on-the-road  On the road
Thai language-rooms  Rooms
Thai language-weathers-and-seasons  Weathers & Seasons
Thai language-shops  Shops
Thai language-sickness  Sickness
Thai language-sports  Sports
Thai language-taste-of-food  Taste of food
Thai language-vehicles  Vehicles
Thai books


learn Thai language via Skype
                              Learn Thai online (via skype or zoom) with me
Hobbies & Interestsrobotrobot speed / peoplenormal speed        Learn Thai vocabulary with audio.          

English  Karaoke                Thai
to ride
bicycle
 kèe jàk-gra-yaan ขี่จักรยาน
cycling
  robot  
  people  
line
camping  káep-bpîng แคมปิง
camping
  robot  
  people  
line
to go shopping  séu-kŏrng ซื้อของ
  robot  
  people  
line
diving  dam-náam ดำน้ำ
diving
  robot  
  people  
line
to watch TV  duu-TV ดูทีวี
watchTV
  robot  
  people  
line
to see the movie  duu-năng ดูหนัง
  robot  
  people  
line
to take photo  tàai-rûup ถ่ายรูป
takephoto
  robot  
  people  
line
to go for a holiday  tôrng-tîao ท่องเที่ยว
  robot  
  people  
line
to do gardening  tam-sŭan ทำสวน
  robot  
  people  
line
to cook  tam aa-hăan ทำอาหาร
cook
  robot  
  people  
line
to plant  bplùuk  dtôn-máai ปลูกต้นไม้
gardening
  robot  
  people  
line
to climb a
mountain
 bpeen-kăo ปีนเขา
climbing
  robot  
  people  
line
to listen to the song  fang-playng ฟังเพลง

  robot  
  people  
line
Karaoke  rórng kaa-raa-oo-gè ร้องคาราโอเกะ
  robot  
  people  
line
to play guitar  lên  gee-dtâa เล่นกีตาร์
playguitar
  robot  
  people  
line
to play sport  lên  gee-laa เล่นกีฬา
  robot  
  people  
line
to play game  lên  game เล่นเกม
  robot  
  people  
line
to play music  lên  don-dtree เล่นดนตรี
playmusic
  robot  
  people  
line
to play cards  lên-pâi  เล่นไพ่
playcard
  robot  
  people  
line
to surf the internet   lên  in-dter-nèt  เล่นอินเตอร์เน็ต
playinternet
  robot  
  people  
line
to feed the fish  líang-bplaa เลี้ยงปลา
feedfish
  robot  
  people  
line
fishing  dtòk-bplaa ตกปลา
fishing
  robot  
  people  
line
to draw  wâat-rûup วาดรูป
drawing
  robot  
  people  
line
to swim  wâai-náam ว่ายน้ำ
swiming
  robot  
  people  
line
to read book  àan năng-sěu อ่านหนังสือ
  robot  
  people  
 
 


I want to learn Thai